Welcome to the national resource for relationships, sexual health and parenthood (RSHP) education for children and young people. The resource can be used in early learning settings, schools, colleges and community-based learning. It is organised to sit within Curriculum for Excellence.

You can join our network at get involved and once subscribed, you will be kept informed of any developments in the delivery of RSHP education.


Fàilte chun a’ ghoireas nàiseanta foghlaim air dàimhean, fallaineachd feise agus pàrantachd (RSHP) do chlann is do dhaoine òga. Faodar an goireas a chleachdadh ann an suidheachaidhean tràth-ionnsachaidh, ann an sgoiltean, colaistean agus ionnsachadh sa choimhearsnachd. Tha e air a chur air dòigh gus suidhe taobh a-staigh a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Faodaidh sibh a bhith nur buill dhen lìonra againn. Aon uair ’s gu bheil sibh clàraichte, gheibh sibh fios mu leasachaidhean sam bith ann an lìbhrigeadh foghlam RSHP.